Evaluatie

Evaluatie

Bij een verlaagd Hb worden de uitslagen van het aanvullende bloedonderzoek en het lichamelijk onderzoek als volgt geïnterpreteerd.
Er is ijzergebreksanemie bij:

 • een verlaagd MCV én een verlaagd ferritine;
 • een normaal of verlaagd MCV bij patiënten die:
  • óf een aandoening hebben die een anemie door chronische ziekte tot gevolg kan hebben;
  • óf in de afgelopen maand een infectieziekte hebben doorgemaakt,
  • én (in beide gevallen) een ferritine binnen het normale bereik maar lager dan 100 microg/l, een verlaagde ijzer- en een verhoogde transferrineconcentratie hebben.

Er is anemie ten gevolge van een vitamine B12– en/of foliumzuurdeficiëntie bij:

 • een normaal of verhoogd MCV, een verlaagd aantal reticulocyten, een verhoogd LDH en een verlaagde vitamine B12– en/of foliumzuurconcentratie.

Er is anemie door een chronische ziekte of infectieziekte bij:

 • een normaal of verlaagd MCV bij patiënten die:
  • óf een aandoening hebben die een anemie door een chronische ziekte tot gevolg kan hebben;
  • óf in de afgelopen maand een infectieziekte hebben doorgemaakt;
  • én (in beide gevallen) een ferritine> 100 microg/l, een verlaagd ijzer en een normaal of verlaagd transferrine hebben. Een verhoogde BSE past hierbij. Differentiaaldiagnostisch behoort in dit laatste geval ook een ijzergebreksanemie tot de mogelijkheden, omdat op basis van de ferritine- en transferrinewaarden niet duidelijk wordt of de anemie mede wordt veroorzaakt door ijzergebrek. Bij het verdere beleid wordt dan in eerste instantie uitgegaan van een ijzergebreksanemie.

Er is anemie door een hemoglobinopathie bij:

 • afwijkende resultaten van de hemoglobinopathiediagnostiek.

Er is mogelijk een anemie op basis van een beenmergaandoening bij:

 • én een normaal of verhoogd MCV;
 • én een verlaagd aantal reticulocyten;
 • én een afwijkend aantal leucocyten en/of trombocyten.

Er is mogelijk een hemolytische anemie bij:

 • een normaal of verhoogd MCV, een verhoogd aantal reticulocyten en een verhoogd LDH.

Er is mogelijk een hemolytische anemie of een hematologische maligniteit bij:

 • icterus, een vergrote lever of milt of vergrote lymfeklieren.

Er is mogelijk een renaal bepaalde anemie bij: