Definitie en inleiding

Definitie

De combinatie van (hetero)anamnese, algemeen lichamelijk, neurologisch en psychiatrisch onderzoek aangevuld met relevante gevalideerde meetinstrumenten, resulterend in een actuele probleemlijst geordend volgens de SFMPC methodiek.

Inleiding

Het assessment begint met anamnese en lichamelijk onderzoek zoals beschreven in het Gerimedicadossier. Hierbij is aandacht voor alle domeinen van de SFMPC methodiek . Naar aanleiding hiervan kan een op de setting en hulpvraag afgestemde probleemlijst volgens SFMPC worden gemaakt. Om dit verder uit te diepen dan wel te kwantificeren kan gebruik gemaakt worden van de in deze handreiking genoemde meetinstrumenten. De meetinstrumenten zijn eveneens geordend volgens SFMPC, en voor het gemak ook alfabetisch. Tot slot is een checklist toegevoegd gebaseerd op de (relevante) normen voor verantwoorde zorg, hetgeen met name relevant is bij intramurale patiënten. Vanuit de probleemlijst kan het behandelplan worden opgesteld.
In hoeverre al deze zaken van toepassing zijn wordt ingegeven door de situatie en is aan de arts om te bepalen. Het assessment kan gezien worden als een uitgebreide en geactualiseerde gereedschapskist. Welk gereedschap wanneer wordt gebruikt is uiteindelijk ter beoordeling van de arts. Geadviseerd wordt om als medische dienst met elkaar afspraken hierover te maken.
Het assessment kan gebruikt worden als uitgangspunt bij een nieuwe patiënt, maar kan ook op een ander moment worden verricht, wanneer de situatie hier aanleiding toe geeft.(uitgebreidere toelichting op het geriatrisch assessment).