Indicaties

Kortetermijnindicaties

  • acute blaasretentie
  • monitoren van urineproductie (vrijwel alleen voor zieke patiënten in ziekenhuis)
  • bepalen van residu (voorkeur voor gebruik echoapparaat, zoals bladderscan)
  • tijdelijke immobiliteit, bijvoorbeeld heupoperatie (het gaat hier om een onjuiste indicatie, maar een die wel verdedigbaar is uit praktische overwegingen)
  • afnemen van urine bij incontinente patiënten voor laboratoriumonderzoek door middel van een eenmalige katheterisatie (bijvoorbeeld bij verdenking op urineweginfectie)
  • patiënten met een blaasbloeding waarbij zich grote stolsels vormen; de uroloog zal hier de blaas spoelen met behulp van een driewegkatheter

Langetermijnindicaties

  • chronische blaasretentie door een neurogene, atone blaas (bijvoorbeeld atone blaas bij dwarslaesie, MS, na een CVA of door diabetische neuropathie)
  • chronische blaasretentie door een blaasuitstroombelemmering die niet op andere wijze behandelbaar is (bijvoorbeeld door een niet operabele prostaathypertrofie of door een carcinoom)
  • incontinentie bij terminaal zieke, bedlegerige patiënten, waarbij frequente verschoning te belastend is

Incontinentie bij patiënten met decubitus is op zich géén goede indicatie voor het plaatsen van een katheter; men kan in dergelijke gevallen beter zoeken naar alternatieven; bijvoorbeeld het gebruik van een condoomkatheter.

Intermitterend katheteriseren

Overweeg altijd eerst intermitterende katheterisatie, dit is een veilige en effectieve manier om de blaas te ledigen.
De kans op complicaties, met name urineweginfecties, is kleiner (0.84 per patiënt per jaar) dan bij langdurige katherisatie.
Hierbij moet opgemerkt worden dat als het intermitterend katheteriseren door derden gedaan moet worden, op termijn de kans van slagen helaas niet groot is.1