Behandeling

Medicamenteus

Laagmoleculair heparine LMWH gedurende minimaal 5 dagen, kan gestaakt worden als INR-streefwaarde stabiel is en gedurende 2 dagen boven de 2,0.

Voorbeelden dosering LMWH 6

Start cumarinederivaat, INR streefwaarde: 2,5 (therapeutische breedte 2,0-3,0)

Opstartschema acenocoumarol en fenprocoumon

Bij ernstige nierinsufficiëntie met een creatinineklaring < 30 ml/min heeft ongefractioneerde intraveneus toegediende heparine de voorkeur.

Het voorschrijven van ‘nieuwe’ of  ‘ directe orale anticoagulantia (NOAC of DOAC) wordt niet aanbevolen vanwege onbekendheid van de risico’s omdat deze middelen nog betrekkelijk kort op de markt zijn en er weinig ervaring mee is1.

Acetylsalicylzuur

De effectiviteit van acetylsalicylzuur ter preventie van een recidief-VTE is onvoldoende aangetoond en wordt niet geadviseerd.9,10

Niet medicamenteuze behandeling

Compressietherapie

Compressietherapie is een behandeling met zwachteltechnieken of therapeutische elastische kousen met als doel oedeem van de extremiteiten te verminderen, waardoor de kans op posttrombotisch syndroom kleiner wordt. Patiënten die een diep veneuze trombose hebben doorgemaakt, moeten zo snel mogelijk starten met het dragen van therapeutische kousen (klasse 3, 34-36 mm/Hg) gedurende twee jaar na het doormaken van een veneuze trombose7.

Vena cava-filter

Het doel van vena cava-filters is om de mortaliteit (veroorzaakt door longembolie ten gevolge van een diep veneuze trombose) te verlagen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de juiste indicatie voor het plaatsen van vena cava-filters. Indien er een contra-indicatie bestaat voor antistolling of er is sprake van ernstige bloeding tijdens antistolling kan een vena cava-filter overwogen worden. Ook bij inadequaat ingestelde antistolling bij recidieflongembolie kan een vena cava-filter overwogen worden5.

Overzicht medicamenteuze behandeling DVT en Longembolie

Initiële behandeling

Initiële behandeling DVT en longembolie: LMWH (1 dd). Tegelijk starten met cumarinederivaten. LMWH dient ten minste vijf dagen te worden gecontinueerd en kan worden gestaakt indien de INR stabiel is en gedurende 2 dagen een waarde boven de 2,0 laat zien. De streefwaarde van de INR bedraagt 2,5 (range van 2,0 – 3,0)

Vervolgbehandeling

Indicatie Middel Duur Bijzonderheden
Idiopathische (spontane) DVT of longembolie met of zonder erfelijke risicofactor CoumarinederivatenINR 2,0 – 3,0 6 maanden
DVT of longembolie met verworven risicofactor (operatie, gips, bedrust, centrale veneuze katheter, enz) CoumarinederivatenINR 2,0 – 3,0 Zolang de oorzaak blijft bestaan, met een minimum van 3 maanden
Recidiverende spontane DVT of longembolie met of zonder erfelijke risicofactor binnen één jaar na staken antistolling CoumarinederivatenINR 2,0 – 3,0 Levenslang
Recidiverende spontane DVT of longembolie met of zonder erfelijke risicofactor onstaan langer dan één jaar na staken antistolling Coumarinederivaten2,0 – 3,0 Levenslang Overweeg 12 maanden
DVT of longembolie bij patiënt met maligniteit LMWH Tenminste 6 maanden Indien de maligniteit niet is genezen: doorgaan met coumarinederivaten

Bij ernstige nierinsufficiëntie met een creatinineklaring < 30 ml/min heeft ongefractioneerde intraveneus toegediende heparine de voorkeur.

Het voorschrijven van ‘nieuwe’ of  ‘directe orale anticoagulantia (NOAC of DOAC)’ wordt niet aanbevolen vanwege onbekendheid van de risico’s omdat deze middelen nog betrekkelijk kort op de markt zijn en er weinig ervaring mee is1.